A A A
 • 01-poznaj-super-piatke.jpg
 • 02-zobacz-jak-dziala-recycling.jpg
 • 03-el-bio-naturalnie-ze-biodegradowalne.jpg
 • 04-zmieszko-zmieszane.jpg
 • 05-plastika-metalika-sztuczne-tworzywa.jpg
 • 06-wyszklolony-szklo.jpg
 • 07-pa-pa-pier-makulatura.jpg

Artykuły

Każdy z nas mierzy się z problemem odpadów, których nie wolno wyrzucić do pojemników do segregacji. Zużyty sprzęt RTV i AGD, opony, akumulator, gruz po remoncie, stare meble – oddamy nieodpłatnie w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Czytaj więcej...

 

PSZOK-i działają we wszystkich gminach w wersji stacjonarnej, a nawet mobilnej! Ich adresów szukajmy w Internecie na stronie gminy lub pytajmy o nie w naszym Urzędzie. Punkty te za darmo przyjmują odpady z gospodarstw domowych. Także te, które zawierają niebezpieczne materiały czy substancje. To bardzo ważne, by odpady niebezpieczne, czyli np. baterie, zużyte tonery, trafiły do PSZOK, ponieważ stamtąd zostaną przekazane do recyklerów, którzy, zajmują się ich przetwarzaniem. Nie wszyscy wiedzą, że jedna zużyta bateria z pilota samochodowego jest w stanie zatruć aż 400 litrów wody!

Niedopuszczalną praktyką jest pozostawianie problematycznych odpadów w zwykłych pojemnikach do segregowania odpadów lub wręcz porzucanie ich w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. lasach, polach). Powoduje to wielkie straty dla przyrody i państwa, które wydaje na oczyszczanie takich miejsc ogromne środki finansowe, np. na usuwanie odpadów z lasów ponad 16 mln złotych rocznie . Przecież legalnie i bezpłatnie możemy przekazać nasze odpady do PSZOK-u.

Punkty (PSZOK-i) nie przyjmują jedynie odpadów, których ilość lub rodzaj wskazują, że pochodzą z prowadzenia działalności gospodarczej. Do Punktów można odwieźć praktycznie wszystkie odpady powstające w gospodarstwach domowych. Pamiętajmy też, że przeterminowane leki oddamy za darmo również w aptekach, a gdy kupimy nowy toner czy sprzęt AGD, sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnie odebrać od nas zużyty sprzęt tego samego rodzaju.

Natomiast porzucanie odpadów w miejscach nieprzeznaczonych do ich zagospodarowania jest nie tylko wyjątkowo naganne, ale i skutecznie ścigane. W dodatku dzięki obecnym wokół nas systemom kamer często łatwo ustalić, kto je porzucił. Zamiast niszczyć krajobraz, zatruwać wodę i glebę, po prostu zawieźmy odpady do PSZOK.

Jakie odpady przyjmuje PSZOK?

Każdy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych musi zapewniać przyjęcie takich odpadów, jak:

 • przeterminowane leki
 • odpady wielkogabarytowe
 • odpady zielone
 • odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe
 • zużyte opony
 • elektrośmieci, czyli sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • baterie i akumulatory
 • opakowania z papieru i tektury
 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych
 • szkło opakowaniowe
 • opakowania z tekstyliów
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe i z gospodarstw domowych
 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów
 • beton oraz gruz betonowy
 • gruz ceglany
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury, terakoty itp.
 • szkło okienne, drzwiowe, bezbarwne, lustra
 • odzież
 • tekstylia
 • rozpuszczalniki
 • kwasy
 • alkalia (substancje żrące)
 • odczynniki fotograficzne
 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne
 • świetlówki, świetlówki energooszczędne
 • termometry rtęciowe
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe
 • oleje spożywcze (przeterminowane zużyte)
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek zawierające substancje niebezpieczne
 • kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek
 • kleje, lepiszcze i żywice
 • detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 • detergenty
 • leki
 • akumulatory i baterie
 • telewizory, monitory
 • małe i duże urządzenia elektryczne i elektroniczne
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • drewno, tj. skrzynki drewniane, deski itp.
 • odpady tworzyw sztucznych, np. wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.
 • odpady metali, np. ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.
 • środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych
 • inne odpady komunalne
 • odpady wielkogabarytowe – meble
 • odpady wielkogabarytowe – materace

Obowiązkiem gminy jest objęcie wszystkich swoich mieszkańców systemem zbiórki odpadów komunalnych. Gmina musi też na bieżąco analizować potrzeby mieszkańców w kwestii gospodarowania odpadami.

Czytaj więcej...

Zgodnie z art. 6c Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach, gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkanych nieruchomości. Rada gminy może też zadecydować o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nikt nie zamieszkuje, ale powstają tam odpady komunalne.

Ogólne ramy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminach (czyli procesy gromadzenia, odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych) określa rada gminy w uchwałach. Najważniejszą z tych uchwał jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie danej gminy (akt prawa miejscowego), który precyzuje między innymi, jakie konkretnie odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych są zbierane w gminie w sposób selektywny, jak należy je gromadzić, kto i kiedy odbiera.

Gmina wybiera - w drodze przetargu - przedsiębiorstwo albo kilka przedsiębiorstw, które będą odbierać odpady lub odbierać i zagospodarowywać odpady. Gmina planuje też system opłat, by pokryć koszty organizacji tych usług, a także rozwoju niezbędnej infrastruktury, w tym tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów (PSZOK).

Opłaty ustala gmina

Każda gmina sama określa zarówno metodę naliczania opłat za wywóz odpadów, jak i wysokość stawek opłaty. Opłatę można zróżnicować nawet w obrębie tej samej gminy ze względu na gęstość zaludnienia, rodzaj zabudowy, odległość zabudowań od instalacji przetwarzania odpadów.

Zgodnie z Ustawą gminy mogą wybierać jeden z czterech sposobów naliczania opłaty:

 • od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość,
 • od powierzchni nieruchomości,
 • od ilości zużytej wody,
 • za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa),

albo dokonywać wyboru różnych metod dla poszczególnych części terenu gmin (np. w części wyposażonej w odpowiednie liczniki stawka będzie oparta o ilość zużytej wody, natomiast w przypadku pozostałej części – według innej, bardziej odpowiedniej metody).

Gminy mogą też różnicować opłaty za wywóz śmieci poprzez wprowadzenie ulg albo dopłat dla gorzej sytuowanych właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone kryteria dochodowe.

Gminy mają obowiązek stale nadzorować gospodarowanie odpadami komunalnymi na swoim terenie, a także prowadzić proces edukacyjny dla mieszkańców, np. przez rozwieszanie ulotek o recyklingu, działalność informacyjną w szkołach (konkursy, tematyczne lekcje itp.).

Wszelkie nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami (np. brak odpowiednich pojemników, nierealizowanie harmonogramu odbioru, niewłaściwe wykonywanie usług przedsiębiorstw odbierających odpady lub prowadzących PSZOK) - należy zgłaszać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, natomiast w przypadku braku podjęcia przez niego odpowiedniej interwencji, do rady gminy. Gdyby rada gminy także nie podjęła działań, instancją wyższą jest wojewoda.

Najwyższy czas, abyśmy przestali patrzeć na odpady jak na „śmieci” – coś zbędnego, niepotrzebnego, kłopotliwego. W rzeczywistości są one surowcem. Jeśli segregujemy odpady, nasza opłata za ich odbiór i zagospodarowanie jest niższa, dodatkowo chronimy środowisko naturalne i rozwijamy nowoczesną cyrkulacyjną gospodarkę, w której prawie nic się nie marnuje, a surowce i przedmioty są wykorzystywane wielokrotnie.

Czytaj więcej...

 

Materiały, z których składają się odpady są łatwiejsze lub trudniejsze do przetworzenia na nowe produkty, ale większość z nich nadaje się do recyklingu. Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100%, można je też przetwarzać wiele razy. W przypadku aluminium jest to o tyle ważne, że produkcja aluminium z rud jest relatywnie droga, a złoża boksytu nie odnawiają się. Tymczasem wystarczy 600 puszek aluminiowych, by powstała rama do roweru, a z 3 puszek zrobimy oprawki okularów.

Dzięki recyklingowi szkła możemy ograniczyć zużycie piasku, dolomitu i sody. Wprowadzając tylko jedną szklaną butelkę do wtórnego obiegu, ograniczamy zużycie energii równe 4 godzinom pracy 100-watowej żarówki! Tymczasem statystyczny mieszkaniec Polski nieprawidłowo wyrzuca do pojemników na odpady zmieszane aż 56 szklanych opakowań rocznie. Warto zmienić te przyzwyczajenia.

W Polsce, przez brak nawyku właściwej segregacji szkła, przetapia się tylko 30 proc. wyrzucanych szklanych opakowań – butelek i słoików, a w innych krajach rozwiniętych aż 80 proc.! Szkło, które wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane: lustra, szyby okienne i samochodowe, szklanki, kieliszki, naczynia żaroodporne, żarówki starego typu – różni się od szkła ze słoików i butelek składem chemicznym i temperaturą topnienia. Nie może być przetapiane w piecach przeznaczonych do przerabiania stłuczki opakowaniowej pochodzącej z selektywnej zbiórki. Właśnie dlatego musimy skrupulatnie dzielić szklane odpady na frakcje, bo na etapie stłuczki nie da się już łatwo i tanio rozpoznać, z jakiego szkła pochodzą dane fragmenty.

Tworzywa sztuczne powstają z pochodnych ropy naftowej. Zamiast zużywać ropę, której zasoby są ograniczone i której wydobycie jest bardzo kosztowne, tworzywa sztuczne można ponownie wykorzystać – jako surowiec wtórny.
Na przykład z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być też przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstają z niego także namioty, plecaki czy buty.

Z kolei, aby uratować przed wyrębem jedno drzewo, wystarczy odzyskać 59 kg makulatury.
Z jednej tony makulatury otrzymujemy aż 900 kg papieru!

Jeszcze cenniejsze okazują się odpady ze sprzętu elektronicznego i AGD. Z miliona oddanych do punktów zbiórki selektywnej telefonów komórkowych można uzyskać nawet 15,87 ton miedzi, około 350 kilogramów srebra, 34 kilogramy złota czy prawie 15 kilogramów palladu.

Powtórne wykorzystanie odpadów to jedyny skuteczny sposób, by nie dostały się one do środowiska. Około 2 milionów ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie każdego roku na skutek połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów. Ilość nagromadzonych na planecie odpadów zwiększyła się trzykrotnie przez ostatnie 20 lat. Zajmowana przez te odpady powierzchnia zwiększyła się dwukrotnie. Nie ma już na Ziemi miejsca na kolejne porzucone odpady.

Zacznij już dziś!

Segregujmy odpady jeszcze staranniej niż dotąd, by łatwiej i skuteczniej poddać je procesowi recyklingu. Recykling pozwala:

 • obniżyć koszty wytwarzania nowych produktów,
 • zmniejszyć ilość opadów zalegających na składowiskach,
 • chronić zasoby naturalne przez wykorzystanie surowców wtórnych,
 • obniżyć ilość energii potrzebnej do wyprodukowania nowych dóbr.

Każdy z nas może spróbować „wytwarzać” mniej odpadów. To jak najbardziej możliwe – wystarczy, że na zakupach uważniej przyjrzymy się opakowaniom wybieranych produktów. Jakich zasad się trzymać?

Czytaj więcej...

Jeśli już powstają odpady, recykling to najlepsza metoda ich przetwarzania. Niestety, nie wszystkie opakowania i produkty, z którymi stykamy się na co dzień, można poddać temu procesowi, czasem ze względu na zabrudzenie. Znanym każdemu odpadem, który niekoniecznie nadaje się do recyklingu są… tekturowe pudełka po pizzy. Większość osób wyrzuca takie pudełko do pojemnika na papier. Tymczasem nie zawsze ma to sens. Jeśli pudełko jest bardzo zatłuszczone, nie podlega już przeróbce razem z frakcją papieru i powinno trafić do odpadów zmieszanych. Do recyklingu nie nadają się także zabrudzone opakowania po jedzeniu na wynos. Problematyczne są także papierowe kubki po kawie czy herbacie. Nasyca się je polietylenem, by były wodoodporne. Niestety, aby taki kubek można było wykorzystać ponownie, trzeba by oddzielić papier od polietylenu, co jest procesem nieopłacalnym.

Żeby „wytwarzać mniej odpadów” najlepiej byłoby ograniczyć konsumpcję żywności oferowanej w jednorazowych opakowaniach.

A oto różne zasady, którymi warto kierować się na zakupach:

 • Aby zmniejszyć w domowych odpadach liczbę jednorazowych foliówek i styropianowych tacek, najlepiej wybierać produkty bez opakowania, które zapakujemy do własnej torby. W ten sposób możemy kupować warzywa, owoce, mięso lub pieczywo. Nieopakowane produkty znajdziemy bez problemu na bazarze, w piekarni, warzywniaku, sklepie mięsnym, jak i w supermarkecie na stoiskach typu „bazarek”. Są też sklepy, które oferują produkty na wagę pakowane wyłącznie do pojemników klientów.
 • Papierowe torebki, które miały zastąpić zrywki przy stoiskach z warzywami, owocami, pieczywem często pokrywane są warstwą wosku, która sprawia, że nie nadają się do recyklingu. Lepiej pakować warzywa, owoce i pieczywo we własne płócienne torby lub w ekoworeczki.
 • W domu zamiast butelkowanej wody, szczególnie tej w butelkach z plastiku, możemy pić tę prosto z kranu. Dziś jest już całkowicie bezpieczna i smaczna. Wodę butelkowaną kupujmy tylko z konieczności, np. w podróży.
 • Jeśli możemy sobie na to pozwolić finansowo, dobrze jest także kupować jedno większe opakowanie tego samego produktu zamiast kilku mniejszych. To doskonały sposób na ograniczenie produkcji zbędnych odpadów. Co więcej – duże opakowania w ogólnym rozrachunku okazują się tańsze, a zakupiony towar starcza nam na dłużej.
 • Pamiętajmy, żeby do sklepu iść z własną torbą wielokrotnego użytku. Im rzadziej skorzystamy z plastikowych toreb dostępnych w każdym markecie, tym mniej odpadów wyląduje w koszu. Jeśli zapomnimy własnej torby, nie bierzmy cienkich jednorazówek – w prawie każdym sklepie można kupić solidne torby plastikowe, które będziemy mogli wykorzystać podczas następnych zakupów, jak i też do innych celów – np. jako torbę na segregowane surowce.
 • Kiedy to możliwe nie kupujmy jednorazówek i korzystajmy z produktów, które można użytkować wielokrotnie. Kupując kawę na wynos, możemy poprosić o przelanie jej do naszego własnego kubka termicznego, który nie tylko jest bardziej ekologiczny, ale też o wiele dłużej trzyma ciepło i nie parzy w ręce.
 • Najtrudniej zachować się odpowiedzialnie w czasie codziennych domowych porządków. Dla dobra środowiska powinniśmy zrezygnować z wygodnych, jednorazowych nasączanych ściereczek i zastąpić je np. ścierką z mikrofibry wielokrotnego użytku.
 • Zamiast za każdym razem kupować dozownik z mydłem w płynie czy płynem do mycia okien, możemy kupić go raz, a później uzupełniać mydło lub inny środek czyszczący z opakowań uzupełniających, które są tańsze od produktu z dozownikiem. Ponadto, zamiast używać jednorazowych maszynek do golenia, można korzystać z maszynek na wymienne ostrza.
 • Jeśli tylko to jest możliwe, zamiast od razu kupować nowe, naprawiajmy i odświeżajmy nasze meble i podręczne sprzęty gospodarstwa domowego.
 • Niepotrzebne ubrania, meble, sprzęt elektroniczny możemy oddać lub sprzedać. Zasada jest prosta – jeżeli czegoś nie potrzebujesz – podaj to dalej. Jest wiele sposobów, żeby oddać przedmioty, których nie potrzebujemy. Można spróbować wziąć udział w dzielnicowej wyprzedaży, można też skorzystać z internetowych portali wymiany sąsiedzkiej. Kto wie – może sami znajdziemy tam coś dla siebie?

Statystyczny Europejczyk wyrzuca rocznie 502 kg odpadów. W oceanach dryfuje ich tyle, że teoretycznie mogą utworzyć siódmy kontynent! Nowoczesnym rozwiązaniem problemu odpadów jest recykling. Zastępując surowce naturalne – wtórnymi, realizujemy założenia zasobooszczędnej gospodarki niskoemisyjnej, wspierając zrównoważony rozwój.

Czytaj więcej...

W uproszczeniu recykling polega na powtórnym przetwarzaniu odpadów w procesach przemysłowych w celu uzyskania substancji lub materiałów o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu. Dzięki recyklingowi możemy odzyskać surowce, z których m.in. powstały opakowania, które po użyciu stały się odpadami. Brak surowców w przyszłości może stanowić poważne zagrożenie dla wielu państw. Ramowa dyrektywa unijna 2008/98/WE zobowiązuje państwa członkowskie do zastosowania wszelkich niezbędnych środków, które posłużą budowaniu europejskiej gospodarki recyklingu o wysokiej wydajności zasobów, aby zminimalizować to zagrożenie dla przyszłych pokoleń w Europie.

RECYKLING…
…to proces odzysku, w czasie którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w surowce, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Recykling jest najbardziej preferowanym sposobem zagospodarowania w przypadku, gdy nie uda się zapobiec powstaniu odpadów lub przygotować ich do ponownego użycia.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

W nowoczesnej gospodarce, tzw. cyrkulacyjnej, kładzie się większy nacisk na ponowne wykorzystywanie, naprawianie, odnawianie oraz recykling materiałów i produktów.

To, co dotychczas uznawano za odpady, możemy zamienić w zasoby.
Wśród odpadów z gospodarstw domowych do recyklingu szczególnie nadają się:

 • butelki plastikowe po napojach typu PET,
 • butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 • duże folie opakowaniowe,
 • torebki foliowe,
 • puszki aluminiowe po napojach,
 • butelki szklane po napojach,
 • opakowania z kartonu,
 • biomasa roślinna.

Po pierwsze - papier

Do niebieskiego pojemnika możemy wrzucać papier, który nie jest wilgotny, nie miał kontaktu z żywnością, nie zawiera śladów środków chemicznych i budowlanych: gazety, papier biurowy, książki z miękkimi okładkami, kartony, ulotki itd. Pamiętajmy, żeby wcześniej pozbyć się wszystkich elementów metalowych lub plastikowych.

Co powstaje z papierowych odpadów? Z odzyskanego papieru wytwarza się ponad 5000 różnego rodzajów produktów: papier do pisania, serwetki, bandaże, patyczki do uszu, opakowania do jajek, doniczki, abażury, filtry do kawy, izolacje samochodowe, a nawet… banknoty.

Po drugie - plastik

Odpady plastikowe są najbardziej niebezpieczne dla środowiska, bo będą się rozkładać przez kilka tysięcy lat, a w tym czasie uwolnią wiele trujących związków. Na szczęście, prawie wszystkie przedmioty ze sztucznego tworzywa można przetworzyć. Zaliczają się do nich m.in.: butelki po napojach, kosmetykach, środkach czystości; wszelkie plastikowe pojemniki na żywność, nakrętki czy torby foliowe. Pamiętajmy, że wyrzucane butelki należy odkręcić i ścisnąć, by zajmowały mniej miejsca.

Jak można ponownie użyć plastiku? Z plastiku (PET lub HDPE) powstają: długopisy, folie, opakowania, butelki, zabawki, buty sportowe, bluzy z polaru, torby, namioty, meble ogrodowe, ramy okienne, słupki drogowe i płyty termoizolacyjne.

Po trzecie - szkło

Można je przetworzyć bez wielkich strat surowca. Wbrew powszechnemu przekonaniu do recyklingu nadają się nie tylko butelki, słoiki i szklane pojemniki po kosmetykach, które wrzucamy do kontenera z napisem/oznaczeniem „szkło”, ale też każdy inny typ szkła, nawet szyby, lustra i szklanki (poza ceramiką i fajansem). Jednak przetwarzanie odpadów szklanych innych niż szkło opakowaniowe, wymaga użycia odrębnych technologii. Dlatego odpady takie jak fragmenty luster, potłuczone szklanki czy żarówki starego typu wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane.

Co powstaje z odzyskanego szkła? Ze szkła, które może być przetwarzane praktycznie w nieskończoność, można otrzymać: pojemniki szklane, blaty kuchenne, kafelki, izolacje ścian oraz oczywiście kolejne butelki i opakowania.

Po czwarte – metal

A dokładniej aluminium, czyli materiał, który również można wielokrotnie przetwarzać bez strat na jakości. Do recyklingu nadają się więc puszki po napojach, folie kuchenne i inne metalowe opakowania.

Po piąte – bioodpady

Biomasa to najczęściej części roślin, które stanowią cenny wsad do procesów kompostowania i biofermentacji. Z kompostowania uzyskujemy kompost – nawóz dla nowych roślin, z biofermentacji – energię (np. elektryczną).

Jak segregować do recyklingu?

Od 1 lipca 2017 roku w Polsce działa Jednolity System Segregowania Odpadów (JSSO). Dzięki niemu odpady komunalne dzielone są na 5 frakcji (ewentualnie 6, jeśli w gminie występuje podział na szkło bezbarwne i kolorowe):

 • papier – pojemnik/worek w kolorze NIEBIESKIM,
 • metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek w kolorze ŻÓŁTYM,
 • szkło – pojemnik/worek w kolorze ZIELONYM – w przypadku podziału na szkło bezbarwne i kolorowe:
  • szkło bezbarwne (pojemnik/worek w kolorze BIAŁYM),
  • szkło kolorowe (pojemnik/worek w kolorze ZIELONYM),
 • odpady BIO = biodegradowalne – pojemnik w kolorze BRĄZOWYM,
 • odpady zmieszane – pojemnik w kolorze CZARNYM.

Dla ułatwienia, każdy pojemnik lub worek – poza kolorystycznym dostosowaniem do odpowiedniej frakcji odpadu – powinien być również odpowiednio opisany słowami: „papier”, „metale i tworzywa”, „szkło”, „bio” i „odpady zmieszane”. Dodatkowo może posiadać naklejkę z informacją, jakie odpady w ramach danej frakcji mogą być w nim deponowane.

To bardzo ważne dla dalszego recyklingu odpadów: aby mogły zostać odpowiednio przetworzone frakcje zgromadzone w poszczególnych pojemnikach lub workach, nie mogą być zanieczyszczone!

Jeśli np. segregujemy opakowania szklane:
- jeżeli szkło opakowaniowe zbierane jest w pojemniku, to gromadzimy tylko butelki i słoiki, pozbawione zakrętek, wieczek, nie zostawiamy ich w workach foliowych. Wszelkie dodatkowe elementy z tworzywa i metali oraz torby foliowe, wrzucamy do pojemnika na „tworzywa i metale”. Szkło wyrzucone w torebkach foliowych w trakcie transportu może ulegać rozbiciu i powodować wymieszanie rozbitego szkła ze strzępkami toreb, co utrudnia ich rozdzielenie i recykling. Ponadto opakowań szklanych nie myjemy przed wyrzuceniem.

Podobnie postępujemy z bioodpadami – w przypadku zbierania ich w pojemnikach musimy wysypać zawartość z toreb plastikowych, które w trakcie transportu ulegają uszkodzeniu i zanieczyszczają surowiec.

Przydatne wskazówki

Stawiasz pierwsze kroki w segregacji? A może po prostu nie do końca masz pewność, do jakich pojemników powinny trafiać poszczególne odpady? Spokojnie. Wystarczy opanowanie kilku podstawowych zasad, aby segregacja odpadówstała się dla Ciebie prostym nawykiem. Zapoznaj się z naszym minivademecum i segreguj bez wysiłku!

Czytaj więcej...

 

Podział surowców do recyklingu

Surowce wtórne dzielimy na 4 frakcje, warto przygotować dla nich osobne worki lub pojemniki w mieszkaniu, co ułatwi nam ich segregację. Odpady, których dotyczy recykling to szkło (zielony pojemnik), papier (niebieski), metale i tworzywa sztuczne (żółty) oraz bioodpady (brązowy). Wszystko poza tymi kategoriami należy do opadów resztkowych (zmieszanych, 5 frakcja), a więc odpady, którenie nadają się do umieszczenia w workach lub pojemnikach na segregację (czarny lub szary pojemnik).

Zanim wyrzucisz…

Jak sprawnie i prawidłowo segregować odpady? Po zapoznaniu się z podstawowymi zasadami czynność tę warto zmienić w codzienny nawyk. Pierwszy krok to właściwa ocena danego odpadu –zjakiego materiału jest wykonany i do jakiego pojemnika powinien być wrzucony. Pamiętajmy przy tym, że nie segreguje się opakowań z resztkami jedzenia czy kartonów z płynami w środku. Powinny one być przed wyrzuceniem opróżnione, ponieważ zanieczyszczą inne surowce w pojemniku. Nie jest natomiast konieczne płukanie butelek czy zrywanie naklejek. Proste, prawda?
Dobrą praktyką jest również odkręcanie nakrętek i zgniatanie plastikowych butelek, kartonów, puszek z aluminium, przez co oszczędzimy dużo miejsca w koszu.
Niestety często zdarza się, że niektóre rodzaje odpadów wywołują w nas konsternację lub po prostu błędnie wrzucamy je do nieodpowiednich pojemników. Warto przyswoić sobie następujące podziały:

POJEMNIK NA PAPIER

Tu trafia papier biurowy, kartony, torby, gazety, magazyny, opakowania papierowe. Nie wyrzucamydo niego jednak papieru zanieczyszczonego (np. tłuszczem), odpadów higienicznych, papieru lakierowanego i foliowanego itp.

POJEMNIK NA SZKŁO

Możemy tu wrzucić szklane butelki i słoiki bez nakrętek oraz opakowania szklane po kosmetykach. Jednak nie każdy rodzaj szkła nadaje się do segregacji, np. znicze, ceramika – porcelana, talerze czy szkło żaroodporne powinny trafić do odpadów zmieszanych.

POJEMNIK NA METALE I TWORZYWA SZTUCZNE:

Powinny trafić tu opakowania plastikowe oraz metalowe: puszki, kartony po mleku i sokach, folia aluminiowa. Natomiast nie wrzucamy zabawek, opakowań po farbach, lakierach, olejach, opakowań z gumy oraz sprzętu elektronicznego i części samochodowych (nawet wykonanych z plastiku).

POJEMNIK NA BIOODPADY:

Nie wrzucamy tu popiołu, ziemi, kamieni, resztek mięsnych, kości i odchodów zwierzęcych. Do tego pojemnika powinno trafić wszystko, co jest organiczne i podlega rozkładowi, a więc np.: trociny, skoszona trawa, kora drzew, gałęzie, liście, odpady spożywcze i kuchenne.

PSZOK

Obok wyżej wymienionych kategorii jest jeszcze jedna - inne odpady, tj. np. leki, zużyte baterie, zużyty sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane,które osobno powinny trafić do tzw. PSZOKów, czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Ile razy zdarzało Ci się zastanawiać, gdzie właściwie oddać zużyte opony lub akumulatory? Często mamy też problem z zagospodarowaniem mebli, odpadów budowlanych czy zużytych sprzętów elektronicznych, AGD, RTV itp. Tymczasem to dostępne na terenie każdej gminy Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmują tego typu odpady. To bardzo ważne, by trafiły właśnie tam, gdyż te artykuły podlegają specjalnemu przetwarzaniu ze względu na zawarte w nich substancje toksyczne. Na przykład jedna użyta bateria z zegarka elektronicznego jest w stanie zatruć aż 400 litrów wody! Niedopuszczalną praktyką jest pozostawianie problematycznych odpadóww lasach. Są to straty dla przyrody i państwa, które wydaje na oczyszczanie lasów z odpadów rocznie aż 16 mln złotych. Leki najlepiej wyrzucać do pojemników w aptekach.

Zasad dotyczących segregacji odpadów jest kilka. Zanim wejdzie nam ona w nawyk, warto skorzystać z przydatnej ściągi, którą można pobrać tutaj, a następnie wydrukować i przymocować do odpowiednich pojemników.

Co zyskujemy na segregacji odpadów?

Pamiętajmy, że od naszej segregacji zależy to, ile drzew ocalimy (papier), ile energii zaoszczędzimy (szkło), ile ropy naftowej nie zużyjemy (tworzywa sztuczne) oraz ile wartościowego nawozu uzyskamy dla życia organicznego (biodpady), a im mniej będzie w naszych koszach odpadów, tym mniejszy obszar składowisk i wynikających z nich zanieczyszczeń.. Dbajmy o to razem!

Idea Zero Waste (tłum. zero odpadów) jest odpowiedzią na szkody w środowisku powodowane konsumpcyjnym stylem życia człowieka. Coraz większa ilość wytwarzanych odpadów i zbyt szybkie zużycie zasobów naturalnych skłania wiele osób do „przejścia na Zero Waste”. Jakie korzyści przynosi model życia polegający na ograniczaniu zużywania zasobów, czyli po prostu na ich „niemarnowaniu”?

Czytaj więcej...

 

Zasady są proste

W stylu życiajakim jest Zero Waste istotną rolę odgrywają nasze codzienne wybory - oparte na minimalizmie i rozsądnym samoograniczaniu konsumpcji. W rezultacie prowadzą one do mniejszego zanieczyszczenia środowiska. Żeby łatwiej to zrozumieć, wystarczy zapoznać się z zasadami 5R, na których oparte jest Zero Waste:

Refuse (odmawiaj) - nie przyjmuj przedmiotów, które szybko wyrzucisz, tj. ulotki, próbki kosmetyków, opakowania i torby jednorazowego użytku.

Reduce (ograniczaj) - wprowadź minimalizm we własne życie, nabywaj i otaczaj się tylko tymi przedmiotami, które są rzeczywiście potrzebne oraz dokonuj świadomych zakupów. Właśnie dzięki przestrzeganiu tej zasady można ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów.

Reuse (używaj ponownie) - unikaj przedmiotów jednorazowego użytku, a dla przedmiotów, które zostały już nabyte,szukaj ponownego zastosowania. Znajduj nowe przeznaczenie dla opakowań i innych przedmiotów. Jest dużo możliwości nowego zastosowania posiadanych rzeczy, np. stare ubrania, prześcieradła, firanki mogą być materiałem do szycia, a szklane słoiki stylowymi świecznikami.

Recycle (segreguj i przetwarzaj) - pamiętaj, jak ważny jest recykling, który jest następstwem prawidłowej segregacji odpadów. Stosuj ją codziennie w swoim domu zgodnie z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów, w którym do pięciu odrębnych pojemników wrzucane są inne frakcje odpadów (szkło, metal i tworzywa sztuczne, papier, bioodpady i odpady zmieszane).

Rot (kompostuj) - również odpady organiczne, tj. resztki jedzenia, gałęzie, trawa czy liście, mogą być wykorzystane do tworzenia wartościowego, naturalnego nawozu dla roślin.

Przy okazji wprowadzania w życie idei Zero Waste warto wziąć też pod uwagę zasadę repair – naprawiania zepsutych przedmiotów. Jest ona wykorzystywana przez różnego rodzaju firmy i instytucje. Przykładowo w Pile otwarta została Repair Cafe, gdzie za darmo naprawić można zepsuty przedmiot. Coraz częściej możemy też spotkać się z inicjatywami polegającymi na lokalnych zbiórkach i wymianach produktów. Są one symptomem zmian w podejściu do kwestii posiadania i dobrym przykładem zapobiegania powstawaniu opadów.

Zero Waste na co dzień

Bycie „zerowesterem” polega przedewszystkim na podejmowaniu bardzo odpowiedzialnych decyzji zakupowych. Świadome wybory i wkładanie mniejszej liczby produktów do koszyka to pierwszy krok prowadzący do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów zanieczyszczających środowisko.Idea niemarnowania kładzie równieżnacisk na jak najdłuższe lub wielokrotne używanie posiadanych przedmiotów. Mogą one znajdować nowe zastosowania, być przekazane innym ludziom lubnaprawiane. Przykładowo możemy dzielić się ubraniami, meblami czy nieużywanym już sprzętem. Zero Waste to też powrót do tradycji – dobra okazja, by sięgnąć po praktyki naszych dziadków, w których zamiast chemicznych proszków używa się naturalnej sody, a kupowane latem owoce i warzywa trafiają do ponownie użytych słoików w formie smacznych przetworów. Rezygnacja z zakupu niepotrzebnych przedmiotów, przemyślane planowanie posiłków czy nabywanie produktów w większych opakowaniach (np. zamiast 6 małych opakowań jogurtu lepiej kupić 3 duże) daje wymierne korzyści w postaci zaoszczędzonych pieniędzy. Pozwala również bardziej docenić wartość tego, co posiadamy.

Życie w zgodzie z ekologią

Postawa Zero Wastejest w pełni etyczna i ekologiczna, gdyż wynika z poczucia odpowiedzialności za nadmierne zużycie zasobów naturalnych Ziemi oraz troskę o kondycję środowiska. Wprowadzenie nowego, zrównoważonego modelu życia jest szansą na przywrócenie przyrodzie możliwości zregenerowania. Zero Waste wynika również ze świadomości skutków własnych działań i realnego wpływu naszych indywidualnych wyborów na otoczenie. Oparcie się na idei niewytwarzania odpadów wpisuje się w najbardziej priorytetową zasadę gospodarowania odpadami, jaką jest zapobieganie ich powstawaniu. To właśnie od zmiany podejścia do nabywania dóbr należy zacząć działania wspierające środowisko naturalne.

Więcej niż chwilowa moda

Choć rozwiązania systemowe są ważne, to potrzeby pojedynczych konsumentów wyznaczają kierunek, w jakim podąża rynek. Warto pamiętać o tym za każdym razem, gdy w sklepie sięgamy po kolejną foliową reklamówkę lub gdy wyrzucamy do kosza niezjedzone produkty spożywcze. Zero Waste jest więc czymś więcej niż chwilowy trend. Idea ta ma szansę stać się coraz bardziej powszechną, a nawet konieczną praktyką życia we współczesnym świecie.

 

Czy gospodarka odpadami w Twojej okolicy spełnia wszystkie Twoje oczekiwania? Czy znasz zadania władz lokalnych oraz mieszkańców gmin w zakresie gospodarowania odpadami? Mając taką świadomość, możesz w większym stopniu wpływać na swoje otoczenie.

Czytaj więcej...

 

Co daje nam poczucie, że segregacja odpadów ma sens? Nie tylko troska o środowisko lub chęć oszczędności, ale też równie istotna kwestia, jaką jest troska o dobro wspólne lokalnych społeczności. Przepisy na każdego z nas nakładają obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Warto pamiętać, że realizując zasady Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów, mamy szansę nazmiany, które na poziomie lokalnym mogą podnieść jakość gospodarki odpadami i zwiększyć dbałość o środowisko naturalne. Gminy w zamian za pobieraną od mieszkańców opłatę muszą zapewnić nie tylko odbieranie z gospodarstw domowych odpadów komunalnych w podziale przynajmniej na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady oraz poprzez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), ale również ich prawidłowe zagospodarowanie. Stworzenie optymalnych warunków do segregowania odpadów jest podstawowym obowiązkiem każdej gminy.

Rozważna gospodarka

Nie każdy wie, jaką rolę w zarządzaniu gospodarką odpadami komunalnymi pełnią gminy. Tymczasem do ich zadań w procesie wdrażania Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów należy m.in. efektywne gospodarowanie odpadami. Co więcej, lokalne samorządy tworzą harmonogram odbioru posegregowanych odpadów. To ważne, bo gdy w Twojej okolicy kontenery wypełniają się zbyt szybko, można zgłosić to lokalnym władzom, wpływając na częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji. Na tym jednak odpowiedzialność gmin się nie kończy. Nadzorują one też działania związane z sortowaniem i przetwarzaniem odpadów na swoim terenie. Ponadto gminy samodzielnie lub w związkach międzygminnych mogą inwestować w rozwój własnej infrastruktury do gospodarowania odpadami. Do realizacji tych zadań mogą angażować własne zakłady budżetowe lub wybierać podmioty zewnętrzne wyłonione w drodze zamówień publicznych. Pamiętaj, że możesz te procesy kontrolować jako mieszkaniec. Gmina musi prowadzić transparentną politykę finansową w zakresie budżetu gospodarowania odpadami.

Opłaty za odbieranie odpadów

Wiele osób może zainteresować fakt, że to właśnie gminy ustalają stawki opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów. Ważne jest, aby mieszkańcy wiedzieli, że opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów segregowanych są nawet czterokrotnie niższe niż w przypadku, gdy nie realizujemy obowiązku segregowania odpadów. Dodatkowo, w wielu gminach na zmniejszenie opłat mogą liczyć osoby posiadające swój przydomowy kompostownik. To również z takich względów selektywna zbiórka odpadów leży w interesie mieszkańców.
Warto również pamiętać, że gmina może objąć systemem gospodarowania odpadami również nieruchomości niezamieszkałe, np. domki letniskowo-rekreacyjne.

Lokalna przedsiębiorczość

Wdrażanie zasad Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów pozwala na oszczędność w budżecie samorządowym. Przykładowo, gminy mogą odsprzedawać zebrane surowce wtórne, zasilając swój budżet, co w konsekwencji powinno wpłynąć na obniżenie stawek opłat dla mieszkańców oraz zachęcić ich do selektywnego zbierania odpadów.

Aktywna edukacja

Nawet najbardziej innowacyjny system segregacji odpadów nie ma szans powodzenia bez zaangażowanej postawy mieszkańców. Aby segregowanie miało pełny sens, Ty i osoby z Twojego otoczenia powinny wspólnie wspierać selektywną zbiórkę odpadów. Właśnie dlatego każda gmina ma za zadanie informować i edukować swoich mieszkańców w tym zakresie. Udostępnianie w sieci materiałów mających na celu zwiększenie świadomości, a także zawierających praktyczne informacje dotyczące segregacji, odbierania i przetwarzania odpadów to bardzo istotna kwestia w budowie skutecznego systemu gospodarki odpadami.

Recykling zaczyna się w domu, kiedy decydujemy się oddzielić surowce wtórne od reszty odpadów. Co dzieje się z chwilą wrzucenia ich do odpowiednich pojemników? Podział surowców wtórnych to dopiero początek wieloetapowego procesu, prowadzącego do powstania zupełnie nowych produktów. Dowiedz się, jak przebiega i przekonaj się, że segregowanie ma sens.

Czytaj więcej...

 

Krok 1: odbiór i transport

Pierwszy przystanek dla Twoich odpadów to domowe pojemniki. W każdej gminie opróżnia je profesjonalna firma. Wiele osób obawia się, że właśnie w tym momencie odpady ponownie mieszane są w jednej śmieciarce. To jednak nieprawda. Poszczególne frakcje trafiają do osobnych przegród lub odbierane są w odrębne dni. Nie każdy wie, że harmonogramy wywozu ustalają gminy. Jeżeli więc w Twojej okolicy dzieje się to zbyt rzadko, możesz wpłynąć na częstotliwość odbioru poszczególnych odpadów.

Krok 2: w sortowni i u recyklera

Odpady dowożone są do recyklerów, czyli firm specjalizujących się w recyklingu poszczególnych rodzajów odpadów. Choć w każdym przypadku proces odzyskiwania surowców wtórnych przebiega nieco inaczej, pewne elementy są wspólne. Odpady zawsze są odpowiednio sprawdzane, ważone i opisywane. Następnie trafiają na specjalną taśmę, gdzie dosortowywane, a potem przygotowywane do przetworzenia. I tak w przypadku tworzyw sztucznych uzyskujemy z reguły tzw. regranulat, a z metali przydatny stop. Ze szkła powstaje stłuczka, z papieru wytwarzana jest celulozowa masa, a z bioodpadów – kompost lub biogaz. Odpady zmieszane również podlegają sortowaniu, tak by jak najmniej z nich trafiło ostatecznie na składowisko. Pamiętajmy jednak, że zmieszanie surowców wtórnych z innymi rodzajami odpadów utrudnia ich przetworzenie, a w niektórych przypadkach powoduje degradację materiału, co ma miejsce np. przy zmieszaniu makulatury i odpadów opakowaniowych z papieru z odpadami organicznymi. Właśnie dlatego tak ważna jest segregacja „u źródła”, czyli już w naszych domach.

Krok 3: produkcja

Wyżej wymienione półprodukty wykorzystywane są do wyrobu zupełnie nowych artykułów. Z tworzyw sztucznych powstają meble ogrodowe, zabawki, długopisy czy osłony do wykładzin i dywanów. Poodzyskane tworzywo sięgają również producenci ram okiennych z PVC i ekranów przeciwhałasowych. Kolejnym wartościowym surowcem jest szkło, które może być przetwarzane wielokrotnie. Po przetopieniu stłuczki szklanej, oprócz słoików i butelek, powstają także szklanki, kieliszki i szklane dekoracje. Recykling szkła znalazł także swoje zastosowanie w branży budowlanej, m.in. do produkcji materiałów z włókien szklanych, a także kafelków i kuchennych blatów. Równie dużą użyteczność ma celulozowa masa odzyskiwana z papieru. To właśnie z niej wytwarza się książki, zeszyty i gazety oraz artykuły higieniczne (np. papier toaletowy). Co więcej, z tego właśnie surowca mogą być produkowane filtry do kawy, opakowania na jajka, klosze i abażury, a nawet maseczki ochronne. Opłacalne okazuje się również przetwarzanie bioodpadów. Dzięki ich kompostowaniu powstaje naturalny nawóz dla roślin, znacznie bezpieczniejszy niż chemiczne substytuty. Z bioodpadów wytwarza się również tzw. biogaz, jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Krok 4: dystrybucja

Ostatnim etapem w tym zamkniętym obiegu jest dystrybucja. Nowe, wartościowe produkty z przetworzonych surowców trafiają do sprzedaży lub są w odpowiedni sposób użytkowane.

Segregując odpady, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że rozpoczynamy tym samym zaawansowany proces recyklingu, w który zaangażowane są również inne osoby, firmy i instytucje. Jednak zawsze należy pamiętać, że w trosce o środowisko naturalne o wiele ważniejsze staje się ograniczanie wytwarzania odpadów. Dlatego ściągając ze sklepowej półki dany produkt, warto zastanowić się, czy na pewno jest on nam potrzebny i w miarę możliwości wybierać te generujące mniej odpadów, np. warto wybrać pasty do zębów tylko w tubkach, a nie te które dodatkowo zostały zapakowane w kartonowe pudełko. Wpisuje się to w zasady Zero Waste.

Recykling rośnie w siłę. Ekonomiczne zalety tego procesu oraz stały rozwój technologii sprawia, że po coraz nowsze i ciekawsze sposoby przetwarzania surowców wtórnych sięgają producenci licznych marek. Dziś recykling to idea, to technologia, to oszczędność, ale i marketing. Aby zrozumieć sens segregacji odpadów, warto wiedzieć, że to ona daje możliwości odzyskania surowców wtórnych.

Czytaj więcej...

 

Dlaczego recykling odpadów jest dziś tak ważny?Z jednej strony możemy mówić o ochronie środowiska, konieczności zmniejszania ilości rozkładających się latami odpadów i oszczędności wyczerpujących się zasobów naturalnych, takich jak np. złoża ropy naftowej. Na tym jednak nie koniec. Coraz więcej osób dostrzega w recyklingu ekonomiczne korzyści, które w połączeniu z najnowszą technologią dają zupełnie nową jakość produktów i usług.
I tak na przykład już 59 kg makulatury ratuje przed wycinką przemysłową jedno drzewo, a jedna butelka szklana pozwala oszczędzić energię równą 4 godzinom oświetlenia żarówką mieszkania. Gdy te liczby sumują się i przeliczają na ok. 300 kg odpadów, które rocznie wyrzuca mieszkaniec naszego kraju, otrzymujemy bardzo potężny zakres oszczędności.

Segregacja odpadów to początek

Segregacja odpadów daje szanse na drugie życie surowców wtórnych. Papierowe czy szklane opakowania nie są więc jedynie bezużytecznymi odpadkami. Równie dobrze mogą być postrzegane jako przydatne materiały, służące do produkcji pełnowartościowych towarów. Aby się o tym przekonać, wystarczy przyjrzeć się produktom, jakie otrzymujemy z recyklingu:

 • szkło można przetworzyć na nowe opakowania lub wykorzystać do materiałów budowlanych itp.,
 • z plastiku pozyskujemy włókna do produkcji ubrań typu polar, mebli ogrodowych, ogrodzeń, ram, długopisów, a także doniczek,
 • z przetworzonego papieru powstają nowe filtry do kawy, artykuły toaletowe i papier drukarski,
 • odpady bio mogą być użytejako kompost służący do nawożenia roślin i kwiatów.

Nieskończone możliwości

Dziś, dzięki nowoczesnym technologiom, zużyte przedmioty ze szkła i aluminium można przetworzyć w 100% i to nieskończoną liczbę razy. Jest to szczególnie ważne dla środowiska. Produkcja aluminium oparta jest o wydobycie złóż boksytu, które nie są odnawialne i powoli się wyczerpują. Z kolei recykling szkła ogranicza użytkowanie potrzebnych do jego uzyskania materiałów takich jak dolomit, soda i piasek. Równocześnie przetwarzanie odpadów chroni przed zanieczyszczeniami wynikającymi z produkcji wymienionych materiałów. Recykling to rozwiązanie dla tego typu problemów, a także ograniczenie ilości odpadów w naszym otoczeniu.

Kreatywna ekologia

Potencjał recyklingu dostrzega coraz więcej firm i instytucji. Metoda zamkniętego cyklu, w którym nie ma rzeczy zbędnych i zużytych, jest i ekonomiczna, i ekologiczna. Działania tego typu stają się tym bardziej atrakcyjne, że zakres metod przetwarzania odpadów jest nieustannie rozwijany dzięki nowym technologiom. Dziedzinę tę już dawno pokochał przemysł kreatywny, w którym designerzy szukają nowych zastosowań dla surowców wtórnych. Na rynek trafia coraz więcej przetworzonych produktów ciekawych dla konsumenta, wpisujących się w nowoczesne działania marketingowe. Spotykamy się więc z takimi projektami, jak meble uliczne z przetworzonego plastiku, produkowane przy pomocy drukarek 3D, plastikowa scena koncertowa, stworzona z zebranych butelek czy – wyglądający na marmurowy – stolik wykonany z przetworzonych dżinsów. Kreatywne użycie surowców wtórnych nie zawsze wymaga skomplikowanych technologii. Powstało już nawet zupełnie nowe pojęcie upcyklingu, w ramach którego z potencjalnych odpadów powstają wyjątkowe produkty (np. ze starych palet – łóżko, a z aluminiowych kapsli – biżuteria).

W dobrą stronę

Ze względu na szerokie możliwości recyklingu coraz więcej państw dąży do zwiększenia poziomu przetwarzania surowców oraz zachowania jak najdłużej przedmiotów, którymi się dysponuje. Dostrzega się także konieczność przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Niemały wpływ na takie decyzje ma również rosnąca świadomość społeczeństwa. Warto jednak pamiętać, że priorytetową zasadą w trosce o środowisko jest po prostu rozważna konsumpcja, która przekłada się na mniejszą produkcję odpadów.