A A A
 • 01-poznaj-super-piatke.jpg
 • 02-zobacz-jak-dziala-recycling.jpg
 • 03-el-bio-naturalnie-ze-biodegradowalne.jpg
 • 04-zmieszko-zmieszane.jpg
 • 05-plastika-metalika-sztuczne-tworzywa.jpg
 • 06-wyszklolony-szklo.jpg
 • 07-pa-pa-pier-makulatura.jpg

Mając na uwadze zapewnienie edukacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym segregacji odpadów, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zezwala na wykorzystywanie materiałów edukacyjnych zawartych na stronie naszesmieci.pl na następujących polach eksploatacji

 1. utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. wprowadzanie do obrotu;
 3. wprowadzanie do pamięci komputera;
 4. publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie;
 5. rozpowszechnianie w całości w inny sposób w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie.

Niniejsza zgoda obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsza zgoda nie upoważnia do wykorzystywania materiałów dostępnych na stronie do celów komercyjnych.
W przypadku wykorzystania prosimy o podanie źródła, tj. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

Szanowni Państwo,
Zakończyliśmy konkurs dla administracji lokalnego samorządu terytorialnego na najbardziej przyjazne mieszkańcom i zasadom jednolitego systemu segregacji odpadów działania edukacyjne dla mieszkańców prowadzone na terenie gminy.
W ramach konkursu zostało nadesłanych 6 zgłoszeń. Po ich weryfikacji pod względem formalnym przez Organizatora, do oceny jakościowej przekazano 5 zgłoszeń.
Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami, oceniając:

 • adekwatność i atrakcyjność zastosowanych form działań informacyjno-edukacyjnych wobec określonych przez Gminę potrzeb edukacyjnych, specyfiki grupy docelowej tych działań oraz przyjętej tematyki;
 • wartość poznawczo-edukacyjną opisanych działań informacyjno-edukacyjnych, w szczególności ich poprawność metodyczną i spójność merytoryczną z zasadami Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów;
 • efektywność podejmowanych działań informacyjno-edukacyjnych, w szczególności sposobów monitorowania przez Gminę realizowanych działań oraz weryfikacji uzyskanych rezultatów.

Serdecznie Państwu dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom, to jest:

 • I miejsce - Gmina Stary Dzierzgoń
 • II miejsce - Gmina Gierałtowice
 • III miejsce - Gmina Nowa Wieś Lęborska

W ramach kampanii „Piątka za segregację” przeprowadziliśmy konkurs dla administracji lokalnego samorządu terytorialnego na najbardziej przyjazne mieszkańcom i zasadom Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów działania edukacyjne dla mieszkańców na terenie gminy. Poniżej znajduje się regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI SMART CITY NA RZECZ POPRAWY WYDAJNOŚCI GMINNYCH SYSTEMÓW GOSPODARKI ODPADAMI

Wszystkie poniższe materiały mogą być wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego do komunikowania informacji o systemie gospodarki odpadami.

Aby pobrać wybrany materiał na dysk należy kliknąć link prawym przyciskiem myszy i wybrać "Zapisz link jako..." (w przeglądarce Chrome) lub "Zapisz element docelowy jako..." (w przeglądarkach Firefox, Internet Explorer lub Edge).