A A A
  • 01-poznaj-super-piatke.jpg
  • 02-zobacz-jak-dziala-recycling.jpg
  • 03-el-bio-naturalnie-ze-biodegradowalne.jpg
  • 04-zmieszko-zmieszane.jpg
  • 05-plastika-metalika-sztuczne-tworzywa.jpg
  • 06-wyszklolony-szklo.jpg
  • 07-pa-pa-pier-makulatura.jpg

Czy gospodarka odpadami w Twojej okolicy spełnia wszystkie Twoje oczekiwania? Czy znasz zadania władz lokalnych oraz mieszkańców gmin w zakresie gospodarowania odpadami? Mając taką świadomość, możesz w większym stopniu wpływać na swoje otoczenie.

 

Co daje nam poczucie, że segregacja odpadów ma sens? Nie tylko troska o środowisko lub chęć oszczędności, ale też równie istotna kwestia, jaką jest troska o dobro wspólne lokalnych społeczności. Przepisy na każdego z nas nakładają obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Warto pamiętać, że realizując zasady Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów, mamy szansę nazmiany, które na poziomie lokalnym mogą podnieść jakość gospodarki odpadami i zwiększyć dbałość o środowisko naturalne. Gminy w zamian za pobieraną od mieszkańców opłatę muszą zapewnić nie tylko odbieranie z gospodarstw domowych odpadów komunalnych w podziale przynajmniej na: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady oraz poprzez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), ale również ich prawidłowe zagospodarowanie. Stworzenie optymalnych warunków do segregowania odpadów jest podstawowym obowiązkiem każdej gminy.

Rozważna gospodarka

Nie każdy wie, jaką rolę w zarządzaniu gospodarką odpadami komunalnymi pełnią gminy. Tymczasem do ich zadań w procesie wdrażania Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów należy m.in. efektywne gospodarowanie odpadami. Co więcej, lokalne samorządy tworzą harmonogram odbioru posegregowanych odpadów. To ważne, bo gdy w Twojej okolicy kontenery wypełniają się zbyt szybko, można zgłosić to lokalnym władzom, wpływając na częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji. Na tym jednak odpowiedzialność gmin się nie kończy. Nadzorują one też działania związane z sortowaniem i przetwarzaniem odpadów na swoim terenie. Ponadto gminy samodzielnie lub w związkach międzygminnych mogą inwestować w rozwój własnej infrastruktury do gospodarowania odpadami. Do realizacji tych zadań mogą angażować własne zakłady budżetowe lub wybierać podmioty zewnętrzne wyłonione w drodze zamówień publicznych. Pamiętaj, że możesz te procesy kontrolować jako mieszkaniec. Gmina musi prowadzić transparentną politykę finansową w zakresie budżetu gospodarowania odpadami.

Opłaty za odbieranie odpadów

Wiele osób może zainteresować fakt, że to właśnie gminy ustalają stawki opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów. Ważne jest, aby mieszkańcy wiedzieli, że opłaty za odbieranie i zagospodarowanie odpadów segregowanych są nawet czterokrotnie niższe niż w przypadku, gdy nie realizujemy obowiązku segregowania odpadów. Dodatkowo, w wielu gminach na zmniejszenie opłat mogą liczyć osoby posiadające swój przydomowy kompostownik. To również z takich względów selektywna zbiórka odpadów leży w interesie mieszkańców.
Warto również pamiętać, że gmina może objąć systemem gospodarowania odpadami również nieruchomości niezamieszkałe, np. domki letniskowo-rekreacyjne.

Lokalna przedsiębiorczość

Wdrażanie zasad Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów pozwala na oszczędność w budżecie samorządowym. Przykładowo, gminy mogą odsprzedawać zebrane surowce wtórne, zasilając swój budżet, co w konsekwencji powinno wpłynąć na obniżenie stawek opłat dla mieszkańców oraz zachęcić ich do selektywnego zbierania odpadów.

Aktywna edukacja

Nawet najbardziej innowacyjny system segregacji odpadów nie ma szans powodzenia bez zaangażowanej postawy mieszkańców. Aby segregowanie miało pełny sens, Ty i osoby z Twojego otoczenia powinny wspólnie wspierać selektywną zbiórkę odpadów. Właśnie dlatego każda gmina ma za zadanie informować i edukować swoich mieszkańców w tym zakresie. Udostępnianie w sieci materiałów mających na celu zwiększenie świadomości, a także zawierających praktyczne informacje dotyczące segregacji, odbierania i przetwarzania odpadów to bardzo istotna kwestia w budowie skutecznego systemu gospodarki odpadami.