A A A
 • A-1920_05.jpg
 • B-1920_05.jpg
 • C-1920_05.jpg
 • D-1920_05.jpg
 • E-1920_05.jpg
 • F-1920_05.jpg
 • G-1920_05.jpg

Mając na uwadze zapewnienie edukacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym segregacji odpadów, Ministerstwo Klimatu zezwala na wykorzystywanie materiałów edukacyjnych zawartych na stronie naszesmieci.pl na następujących polach eksploatacji

 1. utrwalanie i zwielokrotnianie poprzez wytwarzanie egzemplarzy techniką drukarską, kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. wprowadzanie do obrotu;
 3. wprowadzanie do pamięci komputera;
 4. publiczne wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie;
 5. rozpowszechnianie w całości w inny sposób w tym publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym publikowanie w mediach elektronicznych, a w szczególności w Internecie.

Niniejsza zgoda obowiązuje tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Niniejsza zgoda nie upoważnia do wykorzystywania materiałów dostępnych na stronie do celów komercyjnych.
W przypadku wykorzystania prosimy o podanie źródła, tj. Ministerstwo Klimatu, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

Szanowni Państwo,
Zakończyliśmy konkurs dla administracji lokalnego samorządu terytorialnego na najbardziej przyjazne mieszkańcom i zasadom jednolitego systemu segregacji odpadów działania edukacyjne dla mieszkańców prowadzone na terenie gminy.
W ramach konkursu zostało nadesłanych 6 zgłoszeń. Po ich weryfikacji pod względem formalnym przez Organizatora, do oceny jakościowej przekazano 5 zgłoszeń.
Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami, oceniając:

 • adekwatność i atrakcyjność zastosowanych form działań informacyjno-edukacyjnych wobec określonych przez Gminę potrzeb edukacyjnych, specyfiki grupy docelowej tych działań oraz przyjętej tematyki;
 • wartość poznawczo-edukacyjną opisanych działań informacyjno-edukacyjnych, w szczególności ich poprawność metodyczną i spójność merytoryczną z zasadami Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów;
 • efektywność podejmowanych działań informacyjno-edukacyjnych, w szczególności sposobów monitorowania przez Gminę realizowanych działań oraz weryfikacji uzyskanych rezultatów.

Serdecznie Państwu dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom, to jest:

 • I miejsce - Gmina Stary Dzierzgoń
 • II miejsce - Gmina Gierałtowice
 • III miejsce - Gmina Nowa Wieś Lęborska

W ramach kampanii „Piątka za segregację” przeprowadziliśmy konkurs dla administracji lokalnego samorządu terytorialnego na najbardziej przyjazne mieszkańcom i zasadom Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów działania edukacyjne dla mieszkańców na terenie gminy. Poniżej znajduje się regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy