wersja tekstowa
A A A

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego zmieniono ustawę?
odpowiedź

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

zamknij
Czy znikną dzikie wysypiska?
odpowiedź

Wyrzucanie śmieci na dzikie wysypiska przestanie się opłacać. Obecnie około 1/4 Polaków nie jest objętych żadną umową na wywóz odpadów. Gdzie trafiają ich śmieci, możemy się tylko domyślać. Od 1 lipca 2013 r. wszyscy będą objęci opłatą za wywóz śmieci.

zamknij
Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, jeżeli nieruchomość należy do gminy?
odpowiedź

To proste - gmina. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Jeżeli więc nieruchomość należy do gminy, to ona – jako właściciel – składa deklarację.

zamknij
Jakie są konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
odpowiedź

Złożenie deklaracji leży w naszym interesie. Wybierając segregowanie śmieci, zapłacimy mniej za ich wywóz. W przypadku niezłożenia deklaracji gmina określi wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

zamknij
Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego?
odpowiedź

Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.

zamknij
Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na inne cele?
odpowiedź

Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • obsługi administracyjnej tego systemu,
 • jeżeli gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki – koszt związany z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranymi od mieszkańców.

zamknij
Co, jeśli 1 lipca system nie ruszył i moja gmina nie odbiera odpadów, a ja mam już rozwiązaną umowę z firmą wywozową?
odpowiedź

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidziała sytuację, w której 1 lipca 2013 roku gmina nie uruchomiła systemu i nie rozpoczęła odbioru śmieci na swoim terenie. Twoje interesy zabezpiecza artykuł 6 s ustawy:

 

W przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest on obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

 

Oto, co należy zrobić w takim przypadku:

 • Dowiedz się w gminie, czy wiadomo, jak duże będzie opóźnienie, i czy od 1 lipca na pewno nie będą odbierane od Ciebie śmieci na nowych zasadach;
 • Dopóki gmina nie uruchomi systemu, samodzielnie zadbaj o wywóz swoich śmieci – tak jak to było dotychczas. Pamiętaj, że w takiej sytuacji gmina jest zobowiązana zwrócić Ci koszty odbioru śmieci poniesione od 1 lipca do czasu uruchomienia systemu wywozu odpadów;
 • Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, wybierz firmę, która będzie odbierała od Ciebie śmieci, dopóki system nie ruszy, i zawrzyj z nią umowę. Zwróć uwagę na termin jej wypowiedzenia – powinien być jak najkrótszy. Dowiedz się, czy umowa może być zawarta na czas określony. Jeśli mieszkasz w bloku lub na osiedlu, to wszystko powinna zrobić spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa;
 • Opłacaj faktury za odbiór odpadów realizowany przez wybraną przez Ciebie firmę, ale pamiętaj – gmina jest zobowiązana oddać Ci pieniądze za tę usługę. Dodatkowo, jeśli Twoja gmina będzie naliczać stawkę za wywóz śmieci - mimo iż system nie będzie działał - musisz wnosić do gminnej kasy także tę opłatę. Pamiętaj o tym, aby zachować wszystkie faktury od firmy wywozowej! Będą one stanowić podstawę do ubiegania się od gminy o zwrot Twoich pieniędzy;
 • Gdy system już ruszy, rozwiąż umowę z firmą, która wywoziła Twoje śmieci. Pamiętaj, że będzie obowiązywał Cię zapisany w umowie okres jej wypowiedzenia;
 • Gmina ma obowiązek zwrócić Ci całą kwotę, którą zapłaciłeś firmie odbierającej po 1 lipca Twoje odpady;

 

Aby odzyskać swoje pieniądze, musisz napisać do gminy oficjalne pismo (pobierz wzór pisma). Poproś w nim o zwrot kosztów związanych z koniecznością zawarcia po 1 lipca umowy z firmą wywozową. Powinieneś w nim wskazać kwotę, której zwrotu się domagasz, podstawę prawną - czyli art. 6s Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.z 2012 poz. 391, ze zm.), oraz podstawę faktyczną, czyli opis całej sytuacji związanej z opóźnionym uruchomieniem gminnego systemu wywozu śmieci. Do pisma musisz załączyć kopie wszystkich opłaconych po 1 lipca faktur od firmy wywozowej.

zamknij
Kto dostarcza pojemniki na śmieci - mieszkańcy domu/wspólnoty czy gmina?
odpowiedź

Jeśli jesteś mieszkańcem domu jednorodzinnego, gmina poinformuje Cię, czy zapewni pojemniki na śmieci.

Jeśli mieszkasz w bloku lub na osiedlu, kwestię dostarczenia pojemników wyjaśni z gminą zarząd nieruchomości.

Co do zasady to właściciel nieruchomości odpowiada za zapewnienie pojemników na śmieci. Gmina może przyjąć na siebie ten obowiązek.

zamknij
Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?
odpowiedź

Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

zamknij
O czym gmina powinna mnie poinformować?
odpowiedź

Na stronach internetowych lub w sposób zwyczajowo przyjęty gmina ma obowiązek przekazać mieszkańcom informacje o:

 • firmie, która będzie odbierała odpady (siedziba i adres firmy albo imię, nazwisko i adres wykonawcy usługi),
 • sposobach zagospodarowania śmieci przez firmę odbierającą odpady
 • ilości śmieci, które trafiły do recyklingu i odzysku, a także o tym, ile odpadów trafiło na wysypisko
 • punktach zbiórki nietypowych śmieci, jak stare meble, przeterminowane leki, zużyty sprzęt RTV i AGD czy wyczerpane baterie. Informacja powinna zawierać:
  • nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego nietypowe odpady,
  • adresy punktów zbiórki.
zamknij
Skąd mam wiedzieć, jakie zasady wywozu śmieci obowiązują w mojej gminie?
odpowiedź

Zasady dotyczące wywozu odbioru śmieci znajdują się w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy przyjętym przez radę gminy. Powinny być w nim informacje o:

 • prowadzeniu punktów zbiórki następujących odpadów: przeterminowanych leków i chemikaliów, wyczerpanych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
 • rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie,
 • częstotliwości i sposobie pozbywania się odpadów i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Ponadto, gmina ma obowiązek informować i edukować mieszkańców na temat właściwego postępowania ze śmieciami, a zwłaszcza o ich segregacji.

zamknij
Jakie są sposoby naliczania opłaty za wywóz śmieci?
odpowiedź

Gminy mogą elastycznie dopasowywać swój system gospodarki odpadami do potrzeb mieszkańców. Mają bowiem możliwość łączenia różnych metod naliczania stawek za wywóz śmieci.

Gminy mogą wybierać jeden z czterech sposobów ich naliczania:

 • od liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość,
 • od powierzchni nieruchomości,
 • od ilości zużytej wody,
 • za gospodarstwo domowe (stawka ryczałtowa),

albo dokonywać wyboru różnych metod dla poszczególnych części terenu gmin (np. w części wyposażonej w wodociągi stawka będzie oparta o ilość zużytej wody, natomiast w przypadku pozostałej części - według innej, bardziej odpowiedniej metody).

Gminy mogą też różnicować opłaty za wywóz śmieci poprzez wprowadzenie ulg albo dopłat dla gorzej sytuowanych właścicieli nieruchomości, którzy będą spełniać określone kryteria dochodowe.

Opłata za wywóz śmieci będzie wnoszona bezpośrednio do gminy. Za te pieniądze będzie ona finansować przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz obsługę całego systemu.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy) opłata będzie zależeć od liczby wykorzystanych pojemników ze śmieciami oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych w danej gminie.

zamknij
Dlaczego stawki opłat różnią się w gminach?
odpowiedź

Różnice w stawkach opłat wynikają z uwarunkowań gmin (np. różnych cen za przyjęcie odpadów w zależności od typu instalacji do zagospodarowania odpadów, odległości od instalacji, różnych kosztów transportu, itp.).

Gmina, ustalając stawki opłaty, bierze pod uwagę:

 • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
 • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,
 • koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu,
 • sytuację, gdy właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, np. sezonowo.
zamknij
Co to jest deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
odpowiedź

Jest to dokument, w którym deklarujesz, czy będziesz segregować śmieci czy nie. Pamiętaj, jeśli zdecydujesz się na sortowanie odpadów, zapłacisz niższą stawkę!

W deklaracji trzeba również podać informacje, które pozwolą gminie ustalić wysokość opłaty w przypadku każdego gospodarstwa domowego (np. jeśli gmina wybrała sposób naliczania opłaty od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, należy podać tę informację). Dokument można złożyć drogą elektroniczną.

Deklarację o wysokości opłat oraz informacje o tym, jak ją wypełnić i złożyć dostarczy Ci gmina.

zamknij
W jaki sposób wnosić opłatę za wywóz śmieci?
odpowiedź

Gmina przekaże Ci pełną informację na ten temat. Jeżeli mieszkasz w bloku lub na osiedlu, to zarząd nieruchomości będzie się bezpośrednio rozliczać z gminą. Gmina określa termin, częstotliwość i sposób wnoszenia opłaty. Opłata będzie naliczana na podstawie złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.

zamknij
Ministerstwo �rodowiska Narodowy Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.